Παρασκευή, 9 Μαΐου 2008

Σενάρια διασύνδεσης υπολογιστών

 • Τι συσκευή θα χρησιμοποιήσω για να συνδέσω δύο πολύ μικρά δίκτυα μεταξύ τους;

Ως πιο φθηνή λύση μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν επαναλήπτη, αφού πρόκειται για δύο μικρά δίκτυα και δεν θα δημιουργούνται πολλές συγκρούσεις. Η ιδανική λύση βέβαια είναι να χρησιμοποιήσω μία γέφυρα

 • Τι συσκευή θα χρησιμοποιήσω για να συνδέσω δύο μεγάλα δίκτυα μεταξύ τους;

Σίγουρα μία γέφυρα. Μπορώ βέβαια τα συνδέσω και στις θύρες ενός δρομολογητή. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται διαχωρισμός των υποδικτύων με διαφορετικά πεδία σύγκρουσης

 • Τι συσκευή θα χρησιμοποιήσω για να συνδέσω δύο διαφορετικά δίκτυα μεταξύ τους; Π.χ. ethernet με token ring

Υπάρχουν ειδικές γέφυρες για το σκοπό αυτό, όπως είναι η γέφυρα μετάφρασης. Μπορώ όμως να χρησιμοποιήσω και δρομολογητή.

 • Τι συσκευή θα χρησιμοποιήσω για να συνδέσω λίγους υπολογιστές στο ίδιο δίκτυο;

Ως πιο φθηνή λύση μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν διανομέα, αφού πρόκειται για λίγους υπολογιστές. Η ιδανική λύση βέβαια είναι να χρησιμοποιήσω έναν μεταγωγέα.

 • Τι συσκευή θα χρησιμοποιήσω για να συνδέσω πολλούς υπολογιστές στο ίδιο δίκτυο;

Έναν μεταγωγέα.

 • Τι συσκευή θα χρησιμοποιήσω για να συνδέσω δύο απομακρυσμένα δίκτυα μεταξύ τους;

Δρομολογητές. Μία κλασική περίπτωση είναι η σύνδεση που κάνουμε στο Διαδίκτυο μέσω ADSL. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε δρομολογητή προκειμένου να συνδεθούμε στα υπόλοιπα δίκτυα του κόσμου που απαρτίζουν το Διαδίκτυο.


Συσκευές διασύνδεσης


Σε ποιο επίπεδο λειτουργεί;

Πως διαχειρίζεται την πληροφορία;

Ποια είναι η μορφή της διεύθυνσης της πληροφορίας;

Χρησιμοποιείται για να συνδέσει δίκτυα ή υπολογιστές μεταξύ τους;

Επαναλήπτης – Repeater

1ο επίπεδο – Φυσικό

Ως δυαδικά ψηφία - bit

Δεν υπάρχει διεύθυνση γιατί η πληροφορία είναι στην στοιχειώδη της μορφή, το bit. Αυτό που κάνει ο επαναλήπτης είναι να παίρνει ένα bit από τη μία θύρα και να το αντιγράφει στην άλλη θύρα

Ο επαναλήπτης χρησιμοποιείται για να συνδέσει δύο μικρά δίκτυα μεταξύ τους. Ουσιαστικά δημιουργεί ένα μεγαλύτερο δίκτυο που έχει το ίδιο πεδίο σύγκρουσης. Δεν ενδείκνυται για μεγάλα δίκτυα με μεγάλο φόρτο κίνησης γιατί τότε θα δημιουργούνται πολλές συγκρούσεις. Όσο πιο μεγάλο είναι ένα δίκτυο τόσο περισσότερες συγκρούσεις γίνονται μεταξύ των υπολογιστών.

Γέφυρα – Bridge

2ο επίπεδο – Σύνδεσης Δεδομένων

Ως Πλαίσια

Τα πλαίσια έχουν τη φυσική διεύθυνση των συσκευών, τη διεύθυνση MAC. Έτσι οι γέφυρες γνωρίζουν από ποιον κόμβο έρχεται ένα πλαίσιο και σε ποιον κόμβο πηγαίνει. Έχοντας αυτήν την πληροφορία δεν μεταδίδουν ένα πλαίσιο σε ένα δίκτυο όταν ο κόμβος για τον οποίο προορίζεται το πλαίσιο δεν βρίσκεται στο δίκτυο αυτό.

Η γέφυρα χρησιμοποιείται για να συνδέσει δύο (ή και περισσότερα) δίκτυα μεταξύ τους. Το πλεονέκτημα που έχει έναντι του επαναλήπτη είναι ότι μπορεί να συνδέει τα δύο δίκτυα αλλά παραμένουν να είναι δύο υποδίκτυα με διαφορετικά πεδία σύγκρουσης. Δηλαδή κάθε δίκτυο που συνδέει η γέφυρα δεν επηρεάζεται από τις συγκρούσεις που γίνονται στα άλλα δίκτυα.

Διανομέας – Hub

1ο επίπεδο – Φυσικό

Ως δυαδικά ψηφία – bit

Δεν υπάρχει διεύθυνση γιατί η πληροφορία είναι στην στοιχειώδη της μορφή, το bit. Κάθε bit που εμφανίζεται σε μία θύρα του διανομέα αντιγράφεται/μεταδίδεται σε όλες τις άλλες θύρες του διανομέα

Χρησιμοποιείται για να συνδέσει μεταξύ τους τους κόμβους ενός δικτύου, μπορεί όμως στις θύρες του αντί για κόμβος να συνδεθεί και ένα ολόκληρο δίκτυο. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι μεγαλώνει το πεδίο σύγκρουσης όπως περιγράψαμε στον επαναλήπτη. Αυτό συμβαίνει γιατί ο διανομέας είναι ουσιαστικά ένας επαναλήπτης με πολλές θύρες (4, 8, 16, 24).

Μεταγωγέας – Switch

2ο επίπεδο – Σύνδεσης Δεδομένων

Ως Πλαίσια

Τα πλαίσια έχουν τη φυσική διεύθυνση των συσκευών, τη διεύθυνση MAC. Ο μεταγωγέας γνωρίζοντας σε ποια θύρα είναι συνδεδεμένη κάθε συσκευή (μέσω των διευθύνσεων MAC), όταν δέχεται ένα πλαίσιο σε μία θύρα του το προωθεί μόνο στη θύρα στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή για την οποία προορίζεται.

Χρησιμοποιείται για να συνδέσει μεταξύ τους τους κόμβους ενός δικτύου, μπορεί όμως στις θύρες του αντί για κόμβος να συνδεθεί και ένα ολόκληρο δίκτυο. Οι συγκρούσεις μειώνονται δραματικά σε σύγκριση με τον επαναλήπτη, αφού κάθε πλαίσιο δεν αντιγράφεται σε όλες τις θύρες αλλά σε μία προς μία μόνο θύρα για να φτάσει στον προορισμό του.

Δρομολογητής - Router

3ο επίπεδο - Δικτύου

Ως Πακέτα

Τα πακέτα έχουν τη νοητή διεύθυνση διαδικτύου, τη διεύθυνση IP. Μέσω αυτής της διεύθυνσης τα πακέτα δρομολογούνται στον προορισμό τους.

Σε όλον τον κόσμο υπάρχουν δρομολογητές μέσω των οποίων μεταδίδονται όλα τα πακέτα πληροφοριών. Ο δρομολογητής μπορεί να συνδέσει διαφορετικού είδους δίκτυα μεταξύ τους τα οποία μπορούν να βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Ο δρομολογητής, ανάλογα με την υπάρχουσα κίνηση στο δίκτυο, αποφασίζει και δρομολογεί τα πακέτα από τον συντομότερο δρόμο προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους.

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008

Εργασία για τις συσκευές διασύνδεσης υπολογιστών

Σε ομάδες 2-3 ατόμων να κάνετε μία εργασία όπου θα δικαιολογήσετε πότε χρησιμοποιούμε μία από τις παρακάτω συσκευές.
 • Επαναλήπτης
 • Γέφυρα
 • Διανομέας
 • Μεταγωγέας
 • Δρομολογητής

Για κάθε μία από τις παραπάνω συσκευές να αναφέρετε

 • Σε ποιο επίπεδο λειτουργούν;
 • πώς διαχειρίζονται την πληροφορία (πλαίσιο, bit, , πακέτο)
 • ποια είναι η μορφή της διεύθυνσης της πληροφορίας (MAC, IP)
 • αν χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν δίκτυα μεταξύ τους ή υπολογιστές μεταξύ τους, π.χ. η συσκευή δρομαγωγέας χρησιμοποιείται για να συνδέσει δύο δίκτυα μεταξύ τους αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να συνδέσει υπολογιστές στο ίδιο δίκτυο

Σενάρια σύνδεσης υπολογιστών:

 • Τι συσκευή θα χρησιμοποιήσω για να συνδέσω δύο πολύ μικρά δίκτυα μεταξύ τους;
 • Τι συσκευή θα χρησιμοποιήσω για να συνδέσω δύο μεγάλα δίκτυα μεταξύ τους;
 • Τι συσκευή θα χρησιμοποιήσω για να συνδέσω δύο διαφορετικά δίκτυα μεταξύ τους; Π.χ. ethernet με token ring
 • Τι συσκευή θα χρησιμοποιήσω για να συνδέσω λίγους υπολογιστές στο ίδιο δίκτυο;
 • Τι συσκευή θα χρησιμοποιήσω για να συνδέσω πολλούς υπολογιστές στο ίδιο δίκτυο;
 • Τι συσκευή θα χρησιμοποιήσω για να συνδέσω δύο απομακρυσμένα δίκτυα μεταξύ τους;


Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

Εργασία για επαναλήπτες-γέφυρες

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ επαναλήπτη (repeater) και γέφυρας (bridge);

Για την απάντησή σας μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στο διαδίκτυο ή στο σχολικό σας βιβλίο (δεν θα το συνιστούσα).

Για αυτήν την εργασία μπορείτε να δουλέψετε είτε μόνοι, είτε σε ζευγάρια.

Την απάντησή σας να τη στείλετε στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση.

Φιλήστε μου τον σκύλο και βγάλτε βόλτα τη γιαγιά.

Εργασία για τις κάρτες δικτύου

Να κάνετε τέσσερις ερωτήσεις Σωστού-Λάθους για το μάθημα 5.2 στις σελίδες 154-155 του βιβλίου σας.

Την απάντησή σας να τη στείλετε στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα προτύπων ΙΕΕΕ 802.Χ

ΙΕΕΕ 802.3
Πλεονεκτήματα
 • Απλότητα αλγορίθμου πρόσβασης στο μέσο CSMA/CD. Εύκολα υλοποιήσιμη μέθοδος με τεράστια εγκατεστημένη βάση. Είναι το πρότυπο που έχει καθιερωθεί σχεδόν παντού
 • Γρήγορη εγκατάσταση σταθμών εργασίας ενώ το δίκτυο είναι σε λειτουργία
 • Δίκαιος διαμοιρασμός της χρήσης του δικτύου
 • Ελάχιστη καθυστέρηση σε χαμηλά φορτία κίνησης
 • Υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης 100 Mbps που χωρίς ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση μπορούν σήμερα να φτάσουν και τα 1000 Mbps
Μειονεκτήματα
 • Μη καθορισμένη συμπεριφορά του δικτύου. Δεν μπορεί να προβλεφθεί ο χρόνος πρόσβασης στο μέσο και δεν ενδείκνυται για εφαρμογές πραγματικού χρόνου
 • Μειωμένη απόδοση σε υψηλά φορτία κίνησης, λόγω των συγκρούσεων
 • Δεν υπάρχει μηχανισμός προτεραιοτήτων

ΙΕΕΕ 802.4
Πλεονεκτήματα
 • Ντετερμινιστική (καθορισμένη) συμπεριφορά του δικτύου, δηλαδή υπάρχει ανώτατο χρονικό όριο που μπορεί να περιμένει ένας σταθμός πριν να μεταδώσει
 • Δυνατότητα καθορισμού προτεραιοτήτων στα δεδομένα που μεταδίδονται, απαραίτητο για εφαρμογές πραγματικού χρόνου
 • Δεν γίνονται συγκρούσεις, λόγω της χρησιμοποίησης του κουπονιού
 • Προσφέρει εγγυημένο εύρος ζώνης σε όλα τα επίπεδα προτεραιοτήτων
Μειονεκτήματα
 • Καθυστέρηση μετάδοσης σε χαμηλά φορτία κίνησης, λόγω μετακίνησης του κουπονιού σε σταθμούς που δεν έχουν να μεταδώσουν
 • Αυξημένη πολυπλοκότητα αλγορίθμου λειτουργίας του προτύπου
ΙΕΕΕ 802.5
Πλεονεκτήματα
 • Ντετερμινιστική (καθορισμένη) συμπεριφορά του δικτύου, δηλαδή υπάρχει ανώτατο χρονικό όριο που μπορεί να περιμένει ένας σταθμός πριν να μεταδώσει
 • Δυνατότητα καθορισμού προτεραιοτήτων στα δεδομένα που μεταδίδονται, απαραίτητο για εφαρμογές πραγματικού χρόνου
 • Δεν γίνονται συγκρούσεις, λόγω της χρησιμοποίησης του κουπονιού
Μειονεκτήματα
 • Καθυστέρηση μετάδοσης σε χαμηλά φορτία κίνησης, λόγω μετακίνησης του κουπονιού σε σταθμούς που δεν έχουν να μεταδώσουν
 • Αυξημένη πολυπλοκότητα αλγορίθμου λειτουργίας του προτύπου
 • Ευνοεί τα υψηλά επίπεδα προτεραιτοτήτων

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2007

Εργασία για τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης

Τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης είναι τα:
 • Χάλκινα καλώδια ή συνεστραμμένα ζεύγη (twisted pair)
 • Ομοαξονικά (όλα ο) καλώδια (coaxial cable)
 • Οπτικές ίνες (fiber optic)
Σε ομάδες των 2 ατόμων (ζευγάρια τέλος πάντων) να γράψετε μία σύντομη εργασία όπου θα περιγράφετε για κάθε ένα από τα παραπάνω μέσα μετάδοσης.
 • από τι αποτελείται
 • πως μεταδίδεται η πληροφορία μέσα από αυτό
 • τι ρυθμούς μετάδοσης μπορεί να επιτύχει
 • πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα που μεταφέρει
 • τι ανοχή έχει στο θόρυβο
 • τι αποστάσεις μπορεί να καλύψει
Την απάντησή σας να την γράψετε ως σχόλιο στη συγκεκριμένη ανάρτηση. Μην ξεχάσετε να γράψετε και τα ονοματεπώνυμά σας. Φροντίστε να δώσετε ολοκληρωμένες απαντήσεις για να πάρετε κανέναν βαθμό για το τετράμηνο γιατί στο διαγώνισμα τα κάνατε να μην πω.

Γκουντ λακ.